Skip to content
Wietolie Alzheimer

Wietolie en Alzheimer

Wietolie en Alzheimer

Er bestaan aanwijzingen dat wietolie met THC mogelijk een rol kan spelen met het afremmen van de Ziekte van Alzheimer. Verder wordt wietolie soms gebruikt om gedragsproblemen bij sommige Alzheimer-patiënten tegen te gaan.

Wat is Alzheimer?

De Ziekte van Alzheimer is de meest bekende vorm van dementie. Hoewel vooral oudere mensen van 65+ aan de ziekte lijden, komt Alzheimer bij uitzondering ook voor bij jongere mensen. In Nederland lijden circa 200.000 mensen aan deze ziekte. De Ziekte van Alzheimer is een ongeneeslijke ziekte die zich uit door een steeds verder gaande cognitieve achteruitgang.

Wietolie voor afremmen Alzheimer

De Ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt doordat bepaalde eiwitten abnormaal worden afgebroken. Hierbij komen stoffen vrij die zorgen voor klonten (plaques) buiten de hersencellen en verstrengelingen (kluwens) van het eiwit Tau. Dat laatste leidt tot het afsterven van hersencellen.

Wanneer een patiënt nog in een vroeg stadium van de Ziekte van Alzheimer zit, bestaat de behandelmethode vaak uit medicatie die invloed heeft op bovengenoemde proces. Daarmee wordt getracht de verslechtering van de hersenen af te remmen.

Er bestaan aanwijzingen dat ook wietolie op een vergelijkmare manier de Ziekte van Alzheimer mogelijk zou kunnen afremmen. Verschillende medische onderzoeken van beperkte omvang wijzen in deze richting. Als voorbeeld noemen wij hier een veel geciteerd onderzoek uit 2014 van de University of South Florida:

In een laboratoriumomgeving onderzochten de wetenschappers de werking van THC op menselijke cellen. Op basis van de resultaten kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat medicinale cannabis op verschillende manieren een bijdrage zou kunnen leveren om de ziekte van Alzheimer af te remmen (bron: IOS Press Content Library).

Wietolie voor symptoombehandeling

De cognitieve achteruitgang die een gevolg is van de Ziekte van Alzheimer uit zich op verschillende manier, waaronder:

*De patiënt herhaalt steeds dezelfde vragen of steeds hetzelfde verhaal in steeds dezelfde bewoordingen.
*De patiënt raakt verdwaalt en/of gedesoriënteerd in een bekende omgeving (bijv. de buurt waar hij of zij al jaren woont).
*De patiënt is niet meer instaat om bepaalde taken uit te voeren waar hij of zij vroeger geen enkel probleem mee had (bijv. koken, kaart spelen, dingen repareren, administratie doen etc.)
*De patiënt verwaarloost de eigen hygiëne terwijl dat vroeger niet zo was (vuile kleren dragen, niet meer douchen etc.).
*Verlies van decorum: Patiënt vertoont gedrag dat niet passend is in bepaalde sociale situaties terwijl de patiënt zich er oprecht niet van bewust is dat zijn/haar gedrag ongepast is (bijv. agressie, claimend gedrag en apathie).

Nu bestaan er aanwijzingen dat wietolie ook behulpzaam zou kunnen zijn bij de bestrijding van deze symptomen. Als voorbeeld noemen wij hier een onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv:

Elf patiënten kregen over een periode van vier weken wietolie toegediend naast de gebruikelijke Alzheimer-medicijnen. De onderzoekers bekeken de resultaten aan de hand van een wetenschappelijk schaal die de geestelijke gesteldheid van een patiënt aanduidt (Clinical Global Impression – Severity scale (CGI-S)).

De onderzoekers zagen na de behandeling met wietolie een significante verbetering van de geestelijke gesteldheid van de patiënten. Hieruit concluderen zij dat wietolie een veelbelovend medicijn is om de symptomen van Alzheimer mee te behandelen (bron: NCBI).

Alleen onder medisch toezicht

Uit de bronnen die wij hebben kunnen vinden, blijkt dat alleen wietolie op basis van THC een mogelijk positief effect heeft bij de behandeling van de Ziekte van Alzheimer. Bij ons zijn geen onderzoeken bekend van CBD-olie in relatie tot de Ziekte van Alzheimer.

Verder blijkt uit een Nederlandse onderzoek van het Radboud Universitair Medisch Centrum dat THC in kleine dosis geen significant effect heeft op de bestrijding van de symptomen van de Ziekte van Alzheimer. De onderzoekers erkennen echter dat een hogere dosis misschien wel een positief effect heeft (bron: Radboud UMC).

Echter aan hogere dosis THC dan wat normaal is voor THC-wietolie zijn risico’s verbonden. Voor normale mensen bestaat dat risico uit een high, maar Alzheimer-patiënten zijn per definitie meer kwetsbaar. Een high zou dan bepaalde symptomen (bijv. desoriëntatie) juist kunnen verergeren. Daarom is het onverstandig om zonder medische begeleiding wietolie te gebruiken bij de behandeling van de Ziekte van Alzheimer.

Tegelijk zijn er genoeg concrete aanwijzingen dat THC-wietolie wel degelijk een veelbelovend middel tegen Alzheimer kan zijn, mits de behandeling plaatsvindt onder voldoende medische begeleiding. Wij hopen dat de medische wereld dat ook zal inzien. Dat zou Alzheimer-patiënten en hun omgeving ten goede kunnen komen.

Back To Top